Σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών για τα μισθώματα των οχημάτων, παρόλο που το τελικό κόστος δεν είναι συγκεκριμένο για όλες τις εταιρίες leasing και υπάρχουν σαφής διακυμάνσεις,  κάποια γενικά κριτήρια που το προσδιορίζουν είναι τα ακόλουθα:


Τα χιλιόμετρα που έχουν καλυφθεί
Σε κάθε συμβόλαιο μίσθωσης, ο αριθμός των χιλιομέτρων που επιτρέπεται να διανύσει ένα όχημα στο χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί, δεν μπορεί να υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο διότι υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για τον χρήστη. Αυτό συμβαίνει διότι σε περίπτωση που γίνει μεγαλύτερη χρήση, η εταιρία θα αναγκαστεί να ξοδέψει περισσότερα χρήματα για τη συντήρηση του οχήματος.

Η διάρκεια του συμβολαίου.
Ο χρόνος χρήσης των οχημάτων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μιας και η διάρκεια μιας σύμβασης leasing, παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής στον πελάτη. Όσο μεγαλύτερη η διάρκεια, τόσο μικρότερη η τιμή.

Το είδος του μοντέλου
Η εργοστασιακή αξία ενός αυτοκίνητου συνεπάγεται και μια συγκεκριμένη φορολογική επιβάρυνση. Έτσι το κάθε μοντέλο έχει το δικό του "ειδικό βάρος" σε κόστος. Σημαντικό ρόλο παίζει και η χρονιά κυκλοφορίας του, δηλαδή πριν πόσο χρονικό διάστημα έχει αγοραστεί. Επειδή υπάρχει συνεχή ροή νέων μοντέλων, η απαξίωση ενός αυτοκίνητου είναι πολύ πιο γρήγορη σε σχέση με αυτή του παρελθόντος. Ουσιαστικά η απαξίωση επιβαρύνει τον χρήστη ενώ η μεταπώληση την εταιρεία.

Ο αριθμός των οχημάτων
Σίγουρα το τελικό κόστος της μίσθωσης, είναι  διαφορετικό όταν αφορά σε ένα αυτοκίνητο, σε δυο, σε τρία κλπ. Λογικό είναι πως όσο μεγαλύτερο αριθμό αυτοκινήτων χρειαστεί μια εταιρεία να μισθώσει, τόσο θα μειώνεται το τελικό κόστος και το αντίστροφο.

Top