ΟΡΟΙ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ:
Κατά ελάχιστο 23 ετών για όλες τις κατηγορίες εκτός των ειδικών κατηγοριών για τις οποίες απαιτείται κατά ελάχιστο 25 ετών.


ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:
Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια οδήγησης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνή σε ισχύ με ημερομηνία εκδόσεως τουλάχιστον ενός έτους πρίν.


ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
Κατά την έναρξη της μίσθωσης ο οδηγός και ο δεύτερος οδηγός πρέπει να φέρουν μαζί τους την άδεια οδήγησης και το διαβατήριο ή ταυτότητα. Αν ο οδηγός δε φέρει μαζί του την άδεια οδήγησης το διαβατήριο ή ταυτότητα ή κάποιο από αυτά είναι άκυρο ή μη γνήσιο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ενοικίαση. Η άδεια οδήγησης, το διαβατήριο ή ταυτότητα πρέπει να είναι γνήσια. Φαξ ή φωτοτυπίες δε γίνονται αποδεκτές.


ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Mε μετρητά , στην παράδοση του αυτοκινήτου


ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:
Η μίσθωση των αυτοκινήτων υπολογίζεται ανά 24 ώρες, κάθε παραπάνω καθυστέρηση χρεώνεται  επιπλέον ανάλογα με την συννενόηση που εχει προηγηθεί


ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ:
Αλλαγή σε κράτηση μπορεί να γίνει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεπάγεται και υπολογισμός της τιμής εκ νέου, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα οχημάτων, στις τιμές που ισχύουν την στιγμή εκείνη.Σε περίπτωση ακύρωσης μιας κράτησης η προκαταβολή το 10 % δεν επιστρέφεται.
 
ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:
Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από την ημερομηνία της κράτησης δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Αναλόγως της επίλογης,
Οι ενοικιαστές αυτοκινήτου της RENT4U είναι ασφαλισμένοι με το εκάστοτε πρόγραμμα που ακολουθεί τις διατάξεις που ορίζει η νομοθεσία.

    Θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων μέχρι του ποσού των 1.000.000 Υλικές ζημιές πρός τρίτους μέχρι το ποσό των 1.000.000 .

    Κάλυψη κλοπής απαλλάσει τον ενοικιαστή από το κόστος επισκευής του ενοικιαζόμενου οχήματος, των τμημάτων και των εξαρτημάτων αυτού εάν αυτά κλαπούν ή καταστραφούν μετά από κλοπή ή απόπειρα κλοπής αλλά δεν περιλαμβάνει προσωπικά αντικείμενα που έχουν κλαπεί.
    Κάλυψη ενοικιαστή από πυρκαγιά. Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού.
    ΚΑΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ: Για οτιδήποτε συμβεί και διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια oινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών. Για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μή δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

 
ΒΕΝΖΙΝΗ:

    Το αυτοκίνητο παραδίδεται στον ενοικιαστή με το ντεπόζιτο γεμάτο βενζίνη εάν ζητηθεί.

 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ:

    Ο μισθωτής υποχρεώνεται να επιθεωρήσει το αυτοκίνητο ''ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ", να υποδείξει τυχόν ζημίες του, σημειώνοντας ανάλογα και να επιστρέψει το αυτοκίνητο στην ίδια ακριβώς κατάσταση.
    Παράδοση εκτός γραφείου αλλά εντός ορίων της πόλης, δωρεάν.
    Παράδοση σε διαφορετικό σταθμό από αυτόν της παραλαβής, ο ενοικιαστής χρεώνεται την χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των δυο σταθμών κατόπιν συννενόησης
    Παράδοση στο αεροδρόμιο δωρεάν.
    Παράδοση/παραλαβή εκτός ωραρίου λειτουργίας  (Δευτέρα έως Παρασκευή  08:00  - 21:00 , Σάββατο εως 14:00 , Κυριακή - 14:00)

 
 
Απαιτείται έγγραφη έγκριση για την μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο.
 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ:
Η εκμίσθωση του Οχήματος έξω από τα σύνορα της Ελλάδας δεν επιτρέπεται.
 
ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ:
Τα πρόστιμα και τυχόν άλλες συνέπειες βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον ενοικιαστή.
 
Συμφωνητικό Εκμισθωσης

Δια της παρούσης ο εις την πρώτη σελίδα εμφαινόμενος συμβατικός χρήστης της εμπορικής επωνυμίας snowmotion ε.π.ε(εκμισθωτής) εκμισθεί προς τον (μισθωτή) ενεργούνται δι’ αυτόν ή δια λογαριασμόν οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει το μίσθωμα και τας τυχόν λοιπάς δαπάνας συμφώνως προς τους όρους της παρούσης το εις την πρώτη σελίδα περιγραφόμενον αυτοκίνητο μετά των τροχών του (ελαστικών του) εργαλείων, κλειδιών, πινακίδων κυκλοφορίας αυτού και των συνοδευόντων αυτών εγγράφων. Η παρούσα μίσθωση τελεί αυστηρώς και αποκλειστικώς υπό τους όρους και ειδικάς συμφωνίας, όσοι κατωτέρω και εις την πρώτη σελίδα του παρόντος έντοιποι, χειρόγραφοι ή άλλως πως αναγράφονται και δη:
1.    Οι μισθωτές, εφ’όσον είναι πλείονες αναλαμβάνουν αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολοκλήρον έκαστος απάσας τας έναντι του εκμισθωτού υποχρεώσεις και καθ’ ομοίον τρόπονθέλουν κάλυψη και πάσα νόμιμη απαίτηση του απορρέουσαν εκ του παρόντος ή έχουσιν σχέσιν προς αυτά και την εκτέλεσιν του.
2.    Δια της παρούσης συμβάσεως μισθώσεως η υπογραφή της οποίας αποτελεί και απόδειξη παραλαβής του αυτοκινήτου, συμφωνείται οτι η χρήση αυτού θα γίνεται κατά τους όρους αυτής. Ο μισθωτής ουδέν έτερον δικαίωμα επί του αυτοκινήτου αποκτά. Δεν δικαιούται να επιφέρει επ’ αυτού τροποποίηση, να προβεί εις μηχανολογικάς ή άλλας επ’ αυτού εργασίας, εις αντικατάσταση εξαρτημάτων αυτού κ.λ.π. Εκτός εάν έχει σχετικά έγγραφα συναίνεσιν του εκμισθωτού. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο μισθωτής υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση του εκμισθωτού για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που θα προκληθεί στον εκμισθωτή από την αιτία αυτή και ειδικότερα για το σύνολο των δαπανών επισκευής του αυτοκινήτου, για τα έξοδα αλλαγής και μεταφοράς του αυτοκινήτου (ανεξαρτήτως της ειδικής ρήτρας C.D.W.).
3.    Ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει και παραδώση το μίσθιο αυτοκίνητο εις οίαν ακριβώς καλήν κατάσταση το παρέλαβε, εις τόπον όπου το παρέλαβε εκτός αν άλλως ορίζεται εις την πρώτην σελίδα και κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο. Οιαδήποτε καθυστέρηση παραδόσεως του αυτοκινήτου άνευ προηγούμενης ειδοποίησης παρέχει εις τον εκμισθωτή το δικαίωμα, άνευ ετέρου, όπως επιδιώξει να το ανακτήσε δια των νομίμων αστικών και ποινικών διαδικασιών, του αυτοκινήτου χαρακτηριζομένου εντεύθεν ως τελούντος εκτός μισθώσεως ως κλαπέντος και ως ανασφάλιστου. Ο εκμισθωτής δικαιούται επίσης να αξιώσει στην περίπτωση αυτή κάθε ζημιά που θα υποστεί λόγω απώλειας εκμεταλλεύσεως του αυτοκινήτου, ήτοι ημεραγίες κ.λ.π. (και ανξαρτήτως αν έχει αποδεχτεί την ειδική ρήτρα C.D.W.
4.Ο εκμισθωτής δικαιούται, εφ’ όσον υπέπεσεν εις την αντίληψη του καθ’ οιαδήποτε τρόπον παράνομος οδήγησιν του αυτοκινήτου του, ή παράβασις των νόμων και κανονισμών, ή των όρων της παρούσης συμβάσεως να καταγγείλει εγγράφως την μίσθωσιν οποτεδήποτε. Εις εκτάκτους περιπτώσεις ο εκμισθωτής δύναται να ασκήσει την καταγγελίαν της μισθώσεως συνοδεύομενην υπό προσφοράς προς σύναψιν νέας, δι’ έτερον αυτοκίνητον, εφ’ όσον δεν αλλοιόνονται ουσιωδώς τα αρχικώς συμφωνηθέντα. Δια και από τις καταγγελίες η μίσθωση λογίζεται λυθείσα και επέρχονται όλοι οι συνέπειαι της ανωτέρου παραγράφου 3.
5. Εάν το αυτοκίνητο υποστεί βλάβη ή απωλεσθή, διαρκούσις της μισθώσεως, ο μισθωτής υποχρεούται ανεξαρτήτως πταίσματος του, να καταβάλλει εις τον μισθωτήν αμέσως και άνευ αντιρρήσεως τινός την αξία των επισκευών του κατ’ εκτίμησιν Συνεργείου της επιλογής του εκμισθωτού και η απώλεια του την αξία αυτού υπολογισμένην εις την τιμήν λιανικής πωλήσεως της αυτής αντιπροσωπείας μετά του κόστους πινακίδων κυκλοφορίας ως και αποζημίωσιν δια την απώλειαν της χρήσεως αυτού δια την παρούσαν μίσθωσιν, εκτός εάν:
α) πρόκειται δια κλοπήν του αυτοκινήτου επισυμβάσα παρά το γεγονός ότι ο μισθωτής είχε τηρήσει τους όρους της παρούσης και ότι προσθέτως υπό των νόμων και των συναλλακτικών εν γένει ηθών ορίζεται. Εάν το αυτοκίνητο πλήν άλλων παρέμεινεν αφύλαντον, χωρίς να έχουν ασφαλιστεί αι θύραι ή και τα παράθυρα του, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί απ’ αυτού οι κλείδες του, ο μισθωτής ευθύνεται δια την κλοπήν ταύτην απολύτως λόγω σοβαράς αμέλειας του.
β) Εάν πρόκειται περί ζημίας του αυτοκινήτου επισυμβάσης παρά το γεγονός οτι ο μισθωτής ετήρησεν τους όρους του Κ.Ο.Κ. και της παρούσης διακρίνομεν:
-    Την περίπτωσιν κατά την οποία ο μισθωτής έχει αποκλείσει την ειδική ρήτρα C.D.W. οπότε ευθύνεται μέχρι του ποσού το οποίον έχει αποδεχτεί να καλύψει και αναφέρεται στους εκάστοτε επισήμους και θεωρημένους από τον ΕΟΤ τιμοκαταλόγους.
-    Την περίπτωσιν κατά την οποίαν αυτός έχει αποδεχτεί την ειδική ρήτρα C.D.W. οπότε ευθύνεται μέχρι του ειδικώς καθορισμένου ποσού το οποίον έχει αποδεχτεί να καλύψει και το οποίο αναφέρεται στους παραπάνω τιμοκαταλόγους. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρα ρήτρα C.D.W. δεν αποτελεί ασφάλειαν. Εάν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται υπό προσώπων πλήν εκείνων τα οποία κατά την παρούσα δικαιούται να το οδηγούν, ανεξαρτήτως των σχέσεων των με τον μισθωτή, ο μισθωτής ευθύνεται μέχρις ολόκληρου της αξίας του αυτοκινήτου υπολογιζομένης ως ανωτέρω, ανεξαρτήτως εάν έχει αποδεχτεί την ανωτέραν ρήτραν C.D.W.
6. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιηθή, υπο οιαδήποτε συνθήκας και η τοιαύτη χρήσις λογίζεται ως ανευ της συναινέσεως του εκμισθωτού ισοδυναμούσα προς χρήσιν κλοπιμαίου ως εκ κλοπής δια την οποίαν φέρει ακέραιαν την ευθύνη ο μισθωτής κατά τα 3 και 5 ανωτέρω παραγράφους οριζόμενα, εάν οδηγήται και χρησιμοποιείται:
Α) παρ’ οιουδήποτε τρίτου, άνευ της εγγράφου συναινέσεως του εκμισθωτού.
Β) παρ’ οιουδήποτε προσώπου ηλικίας μικρότερης των 23 ετών.
Γ) παρ’ οιουδήποτε στερουμένου αδείας οδηγήσεως ή κεκτημένου τοιαύτης εκδοθείσης ουχί προ δώδεκα ημερολογιακών μηνών.
Δ) παρ’ οιουδήποτε ο οποίος καίτοι δεν στερείται αδείας, του είχεν αφαιρεθεί αυτή κατά το προ της μισθώσεως έτος. Ε) προς μεταφοράν προσώπων ή πραγμάτων επι κομίστρω ΣΤ) προς έλξιν οχημάτων, τρέιλερς ή αλλων πραγμάτων. Ζ) προς συμμετοχήν σε αγώνα.
Η) προς οιαδήποτε παράνομον σκοπόν ή εγκληματικών ενεργειών.
Θ) προς εκμάθησιν οδηγήσεως προ τρίτους.
Ι) προς φόρτωσιν πραγμάτων πέραν της από τον κατασκευαστήν του ικανότητας του.
Κ) προς πραγμάτωσιν ταξειδίου εκτός Ελλάδος, εκτός άλλης ρητής εγγράφου συμφωνίας του εκμισθωτού.
Λ) υπό τελούντος υπό την επήρειαν οινοπνεύματος και ναρκωτικών ουσιών.
Μ) επί μη βατής οδού.
Ν) κατα τρόπον εμφανώς εις κίνδυνον το αυτοκίνητο ή πρόσωπα επιβατάς αυτού ή τρίτους.
Ξ) κατά παράβασιν των διατάξεων του ΚΟΚ.
Η απαγορευμένη κατά τον ανωτέρω, ενδεικτικώς αναφερόμενα, χρήσιν του αυτοκινήτου συνιστά παράβασιν της παρούσης κατά τα αμέσως ανωτέρω και συντρέχουσα, καθιστά ανίσχυρους όλας τας σχετικάς περί ασφαλειών διατάξεις και συμφωνίας της παρούσης, παρέχει δικαίωμα καταγγελίας εις τον εκμισθωτήν, καθιστά ανίσχυρους τας ρήτρας C.D.W. και ΡΑΙ και καθιστά τον μισθωτήν υπεύθυνων δια πάσα ζημίαν του εκμισθωτού, θετικήν ή αποθετικήν.
7.    Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται, δι’ απώλειαν πραγμάτων μεταφερόμενων δια του αυτοκινήτου ή εγκατεληφθέντων εν αυτώ μετά την παράδοσιν ανεξαρτήτως πταίσματός του.
8.    Το μίσθωμα και όλαι οι λοιπαί δαπάναι χρήσεως, συμφώνως προς την παρούσαν, καταβάλλονται μετρητοίς υπό του μισθωτού κατά την παράδοσιν του αυτοκινήτου. Χρήσις πιστωτικής κάρτας δύναται να γίνει, εφ’ όσον ταύτο ήθελεν αποδεχτεί ο εκμισθωτής δια συγκεκριμένην πιστωτική κάρτα μετά της οποίας ούτος συνεργάζεται.
9.    Ο υπολογισμός του μισθώματος και των λοιπών επιβαρύνσεων τας οποίας ο μισθωτής αποδέχεται να καταβάλλειανεπιφυλάκτως, έχει ως ακολούθως:
Α) χρονοχιλιομετρική επιβάρυνση: Υπολογίζεται επί ημερησίας ή εβδομαδιαίας βάσεως. Η ημέρα υπολογίζεται εις 24 ώρας. Η χιλιομετρική επιβάρυνση προκύπτει από τον χιλιομετρτή του αυτοκινήτου. Το ελάχιστον μίσθωμα είναι μιας ημέρας πλέον διανυθέντα χιλιόμετρα με ελάχιστην χρέωσιν εκατόν (100) χλμ.
Β) το αυτοκίνητον επιστρέφεται με την αυτήν ποσότητα του καυσίμου την οποίαν είχε ότων παραδόθη. Η διαφορά υπολογιζόμενη βάσει του δείκτου πληρώνεται από τον μισθωτή.
Γ) χρέωσις ρήτρας C.D.W. εφ’ όσον έχει εφαρμογή, υπολογίζεται επί τη βάσει της ημερησίας χρέωσις. Η ημερήσια χρέωση υπολογίζεται ημερολογιακή.
Δ) αξίαν ασφαλίστρων δι’ ασφάλισιν οδηγού και επιβαινόντων του αυτοκινήτου μας ΡΑΙ εφ’ όσον γίνει αποδεκτή δι’ υπογραφής εις την πρώτην σελίδα του παρόντος, υπολογιζομένη επί τη βάσει ημερησίας χρεώσεως, συμφώνως προς τους όρους του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Ε) αξίαν τελών και φόρων πάσης φύσεως επιβαλλομένων επί της συμβάσεως και του τιμολογίου. ΣΤ) αξίαν προστίμων επιβαλλομένων παρά του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή άλλων εξουσιοδοτημένων οργάνων, αξίαν δικαστικής δαπάνης και άλλων τυχόν μη ειδικώς αναφερομένων δαπανών επιβληθέντων δι’ οιονδήποτε λόγον εις τον μισθωτήν κατά την διάρκειαν της μισθώσεως, ιδία δε εκείνων τα οποία επιβλήθησαν δια παράβασιν των διατάξεων του ΚΟΚ και ειδικώς των προστίμων δια παράνομον στάθμευσιν ανεξαρτήτος υπαιτιότητας.
Ζ) αξίαν ημεραργιών συνέπεια επιβληθεισών εις τον μισθωτήν διοικητικών κυρώσεων, αξίαν δαπανών επαναφοράς του αυτοκινήτου εις τον τόπον της μισθώσεως εν περιπτώσει παραδόσεως τούτου εις άλλον, ή εγκαταλείψεως του κατά πάσαν περίπτωσιν.
Η) νόμιμων τόκον ηπερημερίας δια την περίπτωση υπολοίπου.
Αι ανωτέρω χρεώσεις τελούν υπό την αίρεσιν του ελέγχου των. Εάν μετ’ ελέγχου ευρέθη λάθος εις την χρέωσιν ο μισθωτής δια του παρόντος αποδέχεται την συμπληρωματική χρέωσιν του είτε εκπλήρωσεν μετρητοίς είτε δια πιστωτικής κάρτας.
10.    Ασφαλιστική Κάλυψη: Ο μισθωτής καλύπτεται δι’ ασφαλίσεως συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσαν νομοθεσίαν δια θανάτωσιν ή πρόκλησιν σωματικών βλαβών κατά τρίτους και ζημίας πραγμάτων τρίτων, άλλως δια της εελάχιστης καλύψεως την οποίαν προβλέπει ο εκάστοτε ισχύων νόμος κατά τον χρόνον της μισθώσεως.
11.    Ο μισθωτής υποχρεούται να ανακοινώνει γραπτώς το βραδύτερον εντός 24 ωρών, οιοδήποτε συμβάνασφαλιστικής πιστώσεων ανεξαρτήτως ευθύνης του. Εάν παραλείψει να πράξει τούτο και δεν ανακοινώσει ή αναφέρει την επέλευσιν της ανωτέρω περίπτωσις εις τον εκμισθωτήν, η ανωτέρω εν άρθρο 10 αναφερόμενη ασφαλιστικής καλύψεως δεν ισχύει και ο εκμισθωτής ουδεμίαν ευθύνη φέρει, δικαιούμενος και κατά πάσαν περίπτωσιν να απαιτήσει αναγωγικώς κατά του μισθωτού παν ότι υποχρεωθεί να καταβάλει ή και πάσαν άλλη ζημιάν ην υπέστη συνέπεια της επελεύσεως της περίπτωσης ταύτης λόγω αντικειμενικής ευθύνης αυτού ως κυρίου αυτοκινήτου.
12.    Ο μισθωτής υποχρεούται επίσης να ανακοινώσει, εις τον εκμισθωτήν εντός 48 ωρών ή κατά την παράδοσιν του αυτοκινήτου, εάν τούτο συμβεί ενωρίτερον, την επιβολήν προστίμων δια τροχαίαν παράβασιν ή παράνομον στάθμευσιν ανεξαρτήτως πταίσματος του, υποχρεούμενος να συνεργαστεί, μετ’ αυτού εις ότι εκ των περιστάσεων απαιτηθή δια την απαλλαγήν του υπόχρεου ή του εκμισθωτού. Σε κάθε περίπτωση παραλείψεως του μισθωτού ούτως ευθύνεται και δια πάσαν επιβάρυνσις του εκμισθωτού.
13.    Η παρούσα σύμβασις, και τα εξ αυτής δικαιώματα συμφωνούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανεκχώρητα απαγορευμένης της εκμισθώσεως του αυτοκινήτου, ή της συμβατικής παραχωρήσεων του εις τρίτον.
14.    Ο μισθωτής ανέγνωσε προσεκτικά, την παρούσα σύμβασιν και εκδήλωσε οτι αντελήφθη πλήρως τους όρους αυτής και κατά πάσης φύσεως υποχρεώσεις του εξ αυτής.
15.    Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εκδήλωσαν, οτι θεωρούν άπαντας τους όρους της παρούσης συμβάσεως ως ουσιώδεις και αποδέχονται αυτούς ρητώς και αμετακλήτως.
16.    Η παρούσα σύμβασις διέπεται υπό της Ελληνικής Νομοθεσίας, και πάσα τυχόν εξ’ αυτής διαφορά ή διαφωνία συμφωνείται ρητώς οτι θα επιλύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης κατά αποδεκτή παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας λόγω κατοικίας.

STANDARD RENTAL AGREEMENT

The rental firm shown on the front side, independent Licence of Eurolain rent a car (owner) does hareby rent to the person signing thiw Agreement (renter), acting for himself and / or on behalf of any person of entily which has undertaken the obligation to pay the rent and any all other charges incurred under this Agreement. The vehicle described in the first page with all tires, tools, accessories equipment, keys and vehicle documents. This above rental is subject, stictly and exclusively, to the terms and special Agreement herein and in the front page of this Agreement appear, printed or written:
1.    Renters if more than one, undertake jointly and separately all coligations deriving herein from, and they shall cover them towards the owner, as well any owners legal claims deriving from, or pertaining to, or relating to this Agreement and its performance.
2.    By this Agreement the execution of which is considered to be a receipt for the delivery of the vehicle it is specificaly agreed that the vehicle shall be used by the renter in full compliancy of its provisions. Renter does not acquire any other, whatsoever, right on the vehicle. Any service to or replacement of a part or accessory to the vehicle during rental must have owners prior approval.
3.    Renter shall return vehicle to owner in same condition as received, except for ordinary wear, to location where rented, or to such as set forth in the first page, if 5 such, on the due date specified herein. Any delay in case of theft. In this above case owner may claim any / all damages / losses may he suffer, stand still days atc. (regardless to C.D.W. clause).
4.    Owner reserves the right to terminate unilaterally this Agreement in case vehicle is illegaly driven and / or violation of traffic laws and regulations and / or violations of the herein set forth terms have been noticed. Such termination may be made through the Police. Owner as well reserves the right to terminate this Agreement any time offering a replacement vehicle provided tis does not change essentially what has been initially egreed. By and from the time of unilateral termination of the Agreement rental is disolved and all consequences of article 3 above apply.
5.    Should the vehicle be damaged or lost during rental, renter is obliged, independently regardless cause from any default, to pay to owner right away without any objection the amount of such loss or damage any prevalting retain price, plus owners related expenses, including loss of use except as follows:
a)    Theft, if vehicle is used in a accordance with all items and conditions of the Agreement renter is not responsible for theft of vehicle unless it is left unattended without all doors locked, windows up and keys removed, thus being evident renters negligence.
b)    Collision damage  walver C.D.W. if vehicle is used in accordance with all terms and conditions of this Agreement renters responsibility of loss of or a damage to vehicle arising from collision, or recover, or normally considered comprehensive losses, provided additionally that vehicle was used in full compliance with all Traffic Regulations in force, is determined as follows.
If renter declines the Collision Damage Walver “C.D.W.” renters rensponsibility is limited to maximum amount set on the published officially approved (from N.T.O.) tariff rates and conditions of each year or. If renter accepted oblision Damage Walver or renters rensponsibility is further included to the amount set on the published officially approved (from N.T.O.) tariff rates and conditions of each year.
C.D.W. term is owners walver or renters responsibility: IT IS NOT INSURANCE. IF VEHICLE IS USED BY PERSONS OTHER THAN RENTER OR ANY ADDITIONAL RENTER OR IS USED BY RENTER OR ANYONE ELSE IN VIOLATION OF THIS AGREEMENT RENTER SHALL BE RENSPONSIBLE TO OWNER REGARDLESS IS CAUSE OR NOT REGARDLESS IF HE HAS ACCEPTED C.D.W.
Repair valus any payable as per estimation of the vehicles type official Dealer in Greece, or any, if such is not available locally. Repair Shop selected by the owner. The value of vehicle lost is the prevailing retail price of such is not official Dealer including the cost for circulation plates / numbers, cost of loss of use of a vehicle at least equal to rent per day for vehicle lost.
6. The use of the vehicle is under any circumstances prohibited, and such use is equal to use of a vehicle theft:
a)    by any third person without first obtaining owners consent
b)    by anyone under age 23
c)    by anyone who is more qualified driver, or by anyone who’s licence has been issued within 12 months fromrental date or whose licence has been with help revoked or suspended within the previous year. d) to carry persons or property for hire
e)    to proper or row any vehicle, treiler or odject
f)    in any race test or contest
g)    for any illegal purpose or commission of a crime
h)    to instruct an unlicenced person in operation on vehicle
I) to overload the vehicle beyond its capacity
j)    to travel out of Greece, unless otherwise herein stipulated
k)    while under the influence of alcohol or other inloxicants  like drugs or narcotics
l)    on the other than a paved road or greded or driveway
m)    in an unsafe , reckless, negligent way
n)    not in full compliance to Traffic Laws and Regulation Such prohibited use of the vehicle is a violation of this
Agreement and if it has occured VOIDS ALL LIABILITIES, MAKES VEHICLE SUBJECT TO IMMEDIATE RECOVERY BY THE OWNER VOIDS C.D.W. AND PAI AND MAKES RENTER RENSPONSIBLE FOR ALL LOSS OR DAMAGE TO REGARDLESS OF CAUSE INCLUDING BUT NOT LIMITED TO OWNERS EXPENSES INCLUDING LOSS OF USE.
7.    Owner is not rensponsible for loss of any property carried by the vehicle and / or abandonded in if after it has been returned regardless of cause.
8.    All charges and other amounts billed pursuant to this Agreement are payable by renter in cast condition or rental.
9.    CALCULATION OF CHARGES WHICH RENTER ACCEPTS TO PAY OWNER IS AS FOLLOWS A) Time and kilometers charges are computed on daily or week basis. Rental day is 24 hours. Kilometers charges are computed by this odometer. Minimum charges is one day plus 100 kilometers. B) If vehicle returned with less fuel than when rented, renter shall pay for refueling.
C)    C.D.W. term where applicable is computed at daily charge set forth on front side. Daily charge set forthon reverse side . Daily charge is due for each full or partial day.
D)    Personal Accident insurance PAI charges is applicable, computed at daily charge set forth on reserveside. Daily charge is due for each full or partial rental day. These are optional insurance coverages. Certificate of summary describing benefits and exclusions is available at renting location. E) Value of any and taxes and other fees imposed of this Agreement and / or the relative invoice.
F)    And all tines and / or penalties imposed by State of Municipal or other competent Authorities legalexpenses and any all other expenses imposed to renter during rental period mainly due to violation of Traffic Laws and regulations and illegal parking fines regardless cause.
G)    Charges pertaining to the loss of use for the owner because of tines imposed and relative to itadministrative reception of the vehicle. Equal at least to the rental value according to this Agreement recovery expenses of the vehicle equal at least to the rental value according to this Agreement Recovery expenses and all other expenses related to the performance of this Agreement. H) Interest on all best due amounts at the rate of 25% per annum.
All above debiting is subject to audit. If upon audit an error is found renter accepts his supplementary debiting regardless if the paid cash or by credit card.
10.    Renter is being covered during rental period by insurance policy in accordance with Greek legistation for third party liability protection.
11.    Renter should promptly report all accidents involving vehicle to both the owner and the police regardless cause within 24 hours at the latest. Should he fail to do as the above in 10 of this contract. Insurance cover is null and voil and the owner has no responsibility whatsoever, being always entire to claim whatever amount has been obliged to pay as well as for ramuneration for losses and damages identified by the owner because of this responsibility as such.
12.    Renter shall be responsible for all traffic and parking violation fines and penalties and he shall promptly report such to the owner the latest within 48 hours or at return of the vehicle whichever occurs first, regardless cause being obliged to cooperate with the owner for release, if applicable, in any case of renters negligence he is responsible for any / all additional damage to the owner.
13.    This Agreement and all the rights deriving from it are not assignable and / or transferable. Further renting of the vehicle or otherwise assessment to third parties is prohibited.
14.    This Agreement and its performance shall be governed by Greek Laws and any and all disputes or claims shall be judged by the complement Greek Courts of Thessaloniki (regardless other local jurisdiction) Executed the date and in the place set forth on front side.

Top